imatge entitat
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia 
II Taller d'exploració i recentratge de l'espatlla

Divendres, 13 de maig de 2011| 15:30 h. | Sala 1

Observacions: S'ha obert el periode d'inscripcions.

13-05-2011 | Sala 1

15:30 - 21:00 II Taller d'exploració i recentratge de l'espatlla

Ponent:  Lluís Puig i Torregrosa  

Secretari SCBF. Cap de la Unitat de Fisioteràpia del HES – Membre de la SFRE Societé Françoise de Rééducation de l'épaule I de EUSSER European Society for Shoulder and Elbow Rehabilitation

Terminologia. El pas de la periartritis a diagnòstic més precisos

Anatomia i Biomecànica. Anàlisi de les diferents articulacions (5), dinàmica de l'articulació glenohumeral, partiuclaritats del supraespinós, regulació de l'activitat periarticular

Descripció de les diferents lesions d'espatlla. Anterosuperior, anteroposterior, anteroinferior i posteroinferior

Exploració reglada. Dolor, inspecció, palpació, dèficits funcionals dinàmics i examen de les mobilitats

Confecció de fulla d'exploració

Alteracions de la cinemàtica

Tècniques de correcció dels descentratges