L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Facultatiu/iva Especialista Avaluació Mèdica
Publicació: 16/02/2022
Referència: 12979
Descripció:

INT054-22 La Direcció General de la Policia del Departament d’Interior ha de cobrir temporalment el lloc de treball següent, en substitució de la persona titular de lloc

 Descripció del lloc        

Nom del lloc 

Facultatiu/iva Especialista Avaluació Mèdica

Grup/Mobilitat/Cos

A1. Administració de la Generalitat. Cos de mossos d'esquadra. Cos de mossos d'esquadra personal facultatiu.

Nivell

24

Unitat orgànica

Direcció General de la Policia

Subdirecció/Servei

Servei de Seguiment i Valoració Mèdica

Localitat

Barcelona

Horari

Especial

Nombre de vacants

1

Motiu

Per  substituir  la  incapacitat  temporal de  la  persona  titular  del  lloc i, si s’escau, les vacances no gaudides d’exercicis anteriors

Requisits d'ocupació del lloc                     

Prioritàriament, es tindran en compte les sol·licituds de persones amb vinculació de funcionari de carrera de la categoria de facultatiu/iva del cos de mossos d’esquadra, amb la titulació de medicina.

 

En el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi el requisit anterior, es tindran en compte les sol·licituds de les persones interessades que compleixin els requisits següents:

 

-  Estar en possessió del títol de llicenciat/ada, en medicina.

 

-   Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

 Funcions del lloc  Tasques assignades al lloc ofert

Realitzar actuacions i controls mèdics destinats a la verificació de l'estat de salut de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra per garantir  l'exercici  de  la  tasca  policial.   Participar   en  el  seguiment     de

 

l'absentisme, per motius de salut, de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra i, en els casos que ho requereixin, donar-los suport en la reincorporació a llocs de treball adaptats a les circumstàncies concretes d'aquestes persones, una vegada finalitzada l'absència. Participar en els procediments de reconeixement de les situacions d'invalidesa de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra. Assessorar i informar sobre la situació administrativa especial de segona activitat les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra que ho requereixin, així com organitzar i formar part dels tribunals mèdics previstos en els procediments de reconeixement de la situació administrativa especial de segona activitat. Participar en l'avaluació de l'exclusió per causes mèdiques en les diferents convocatòries d'accés a places i provisió de llocs de treball de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. Assessorar mèdicament la Subdirecció General de Recursos Humans i informar sobre el compliment dels requisits que en l'àmbit mèdic donen dret a les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra a gaudir de permisos, llicències i reduccions de jornada per cura de familiars, o que justifiquen canvis de lloc de treball per motius  de salut, d'acord amb la normativa aplicable. Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

Forma d’ocupació del lloc

 

Comissió de serveis per substitució

 Procediment 

Termini de presentació del CV

Inici: 08/02/2022 - Fi: 14/02/2022

Sistema de selecció:

Estudi del currículum

Acreditacions

Entrevista i/o prova

 

Aquesta selecció es regula per la Instrucció 1/2017

 

Iniciar el procés d'inscripció