L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


1 PSICÒLEG/ÒLOGA CLÍNIC/A
Publicació: 09/02/2022
Referència: 12950
Descripció:

1. Descripció del lloc de treball: Lloc de treball de Psicòleg/òloga especialista en Psicologia Clínica per a l’Àrea de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions (processos en l’àmbit de recuperació / rehabilitació), de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 2. S’ofereix: • Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització. • Grup professional: Grup 1 AS-TGS Titulat/ada de Grau Superior. • Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 3. Requisits: • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Trobar-se en possessió de la titulació oficial de Psicòleg/òloga especialista en Psicologia Clínica, que habiliti per a l’exercici professional. • Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional. 4. Es valorarà: • Experiència, formació, docència i recerca en temes relacionats amb la pràctica clínica en el camp de la Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions. • Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i treball en equips multidisciplinaris. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa. 5. Desenvolupament del procés de selecció: El procés de selecció constarà de les següents fases: 1. Comprovació del compliment dels requisits 2. Llistat provisional d’admesos/eses i exclosos/oses 3. Presentació d’al·legacions 4. Llistat definitiu d’admesos/eses i exclosos/oses 5. Valoració de mèrits  Formació, docència, currículum científic i recerca  Experiència professional 6. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció 7. Resolució provisional del procés 8. Presentació d’al·legacions 9. Resolució definitiva del procés 6. Presentació de sol·licituds: Els/les aspirants hauran d’aportar una sol·licitud i la següent documentació: • Fotocòpia del DNI o passaport. • Currículum vitae. • Còpia del títol de l’especialitat i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. al Departament de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic [email protected], fins el 28 de febrer de 2022, a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió. 7. Òrgan de selecció El procés es resoldrà per un òrgan de selecció, les funcions del qual seran valorar la idoneïtat dels Currículums i realitzar l’entrevista professional. La composició de l’òrgan de selecció serà: President: Gerent/a Territorial, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Persones i Desenvolupament Professional, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Centre, o persona en qui delegui Vocal: Cap del Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions, o persona en qui delegui Vocal: Psicòleg/òloga especialista del Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Addicions, o persona en qui delegui Vocal sense vot: 1 membre del Comitè d’Empresa 8. Informació sobre el procés La informació referent a aquest procés de selecció es publicarà a la Web i Intranet de Gestió de Serveis Sanitaris i en el tauler d’anuncis del Departament de Persones i Desenvolupament Professional de l’Hospital Universitari de Santa Maria.