L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Director/a CAP Anton Borja de Rubí
Publicació: 09/02/2022
Referència: 12944
Descripció:

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DEL LLOC DE DIRECTOR/A DEL CAP ANTON BORJA DE RUBI Ref: DIR 339 Davant la propera incorporació de l’actual Directora a un altre centre , el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) es té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Director/a del CAP Anton de Borja a la ciutat de Rubi, i a tal efecte fa pública la present convocatòria que es regularà per les següents bases: Requisits dels candidats: Disposar del títol universitari de Grau en Ciències de la Salut. Haver prestat serveis en l’àmbit de l’atenció primària de salut durant un període mínim acreditat superior a 2 anys, en l’àmbit de l’atenció familiar i comunitària o pediàtrica que s’haurà de complir el dia del tancament de l’admissió de candidats/es. Els/les professionals seleccionats/des hauran de donar compliment al que s’estableix legalment en matèria d’incompatibilitats en el cas que presti serveis a un altre lloc de treball públic o privat (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya). Mèrits valorables: Experiència acreditada com a comandament o haver tingut al seu càrrec equips de treball assistencials, preferentment en l’àmbit de l’atenció primària de salut i especialment al sector públic. Competències en matèria de lideratge, conducció d’equips, comunicació interpersonal i orientació a l’usuari. Mèrits professionals, acadèmics i d’investigació i recerca. Candidatures: Les persones interessades hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça [email protected], el seu currículum vitae actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats i especificant correctament la Referència d’aquesta convocatòria que figura a l’encapçalament: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). c) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). d) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions, treballs de recerca, etc). El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins al dia 28 de febrer del 2022 Característiques de la convocatòria i sistema de selecció: Poden presentar-se a aquesta convocatòria tots els/les professionals interns/es i externs/es que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits dels candidats d’aquesta convocatòria. S’estableix un termini de 6 mesos com a període de prova, transcorreguts els quals si la persona seleccionada era interna del CST i no és confirmada en aquesta funció de direcció retornarà a la seva plaça d’origen en les condicions anteriors. Si el/la seleccionat/da era personal extern/a i no supera el període de prova com a Director/a, podrà continuar desenvolupant la plaça base de professional de l’àmbit de l’atenció primària que se li assigni amb caràcter interí mentre no s’acrediti mitjançant caràcter definitiu. Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial, d’Atenció Primària i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits de les persones que han presentat candidatura, podrà convocar-les a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per a la realització de la funció objecte d’aquesta convocatòria. El nomenament de Director/a de CAP associat a aquesta convocatòria tindrà una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva renovació per igual període de temps, prèvia avaluació dels resultats obtinguts durant el quadrienni en què s’ha exercit. Terrassa, a 8 de febrer del 2022 EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES