L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/ESSA ESP. MEDICINA INTERNA - LLEIDA
Publicació: 25/02/2022
Referència: 13017
Descripció:

1. Descripció del lloc de treball: Lloc de treball de facultatiu/iva especialista per a la Unitat de malalties infeccioses de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, dins l’àmbit de treball de l’Hospital Universitari de Santa Maria, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Atenció Primària. 2. S’ofereix: • Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització. • Grup professional: Grup 1 AS-TGS Titulat/ada de Grau Superior. • Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 3. Requisits: • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Trobar-se en possessió de la titulació oficial de l’especialitat de Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària, que habiliti per a l’exercici professional (o finalitzar la formació MIR d’aquestes especialitats durant el 2022). • Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional. 4. Es valorarà: • Formació específica en l’àmbit de les malalties infeccioses, VIH i malalties de transmissió sexual. • Experiència en patologia infecciosa. • Interès per la recerca i docència. • Capacitat de treball en equip. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa. 5. Funcions: • Seguiment de pacients a consulta externa en l’àmbit hospitalari de VIH i malalties de transmissió sexual. • Consulta externa de PreP. • Seguiment de pacients hospitalitzats. 6. Desenvolupament del procés de selecció: El procés de selecció constarà de les següents fases: 1. Comprovació del compliment dels requisits 2. Llistat provisional d’admesos/eses i exclosos/oses 3. Presentació d’al·legacions 4. Llistat definitiu d’admesos/eses i exclosos/oses 5. Valoració de mèrits Formació, docència, currículum científic i recerca Experiència professional 6. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció 7. Resolució provisional del procés 8. Presentació d’al·legacions 9. Resolució definitiva del procés 7. Presentació de sol·licituds: Els/les aspirants hauran d’aportar una sol·licitud i la següent documentació: • Fotocòpia del DNI o passaport. • Currículum vitae. • Còpia de les titulacions oficials i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. a la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic [email protected], fins el 31 de març de 2022, a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió. 8. Òrgan de selecció El procés es resoldrà per un òrgan de selecció, les funcions del qual seran valorar la idoneïtat dels Currículums i realitzar l’entrevista professional. La composició de l’òrgan de selecció serà: President: Gerent/a Territorial, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Persones i Desenvolupament Professional, o persona en qui delegui Vocal: Director/a mèdic/a, o persona en qui delegui Vocal: Facultatiu/iva especialista, o persona en qui delegui Vocal sense vot: 1 membre del Comitè d’Empresa 8. Informació sobre el procés La informació referent a aquest procés de selecció es publicarà a la Web i Intranet de Gestió de Serveis Sanitaris i en el tauler d’anuncis de la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional de l’Hospital Universitari de Santa Maria. Lleida, Direcció de Persones i Desenvolupament Professional