L'Acadèmia > La Fundació

L'Acadèmia

La Fundació

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears nasqué el dia 5 d'abril de 1878 per la fusió de dues institucions independents, fundades a Catalunya amb cinc anys de diferència: "El Laboratorio" constituït l'any 1872, i l"Academia de Ciencias Médicas", fundada l'any 1877.


En aquests més de cent anys d'història, l'entitat no ha fet altra cosa que evolucionar i actualment gairebé compta amb un centenar d'associacions, societats especialitzades i societats adherides, així com amb una vintena de filials, distribuïdes pel territori català i les illes Balears.


La voluntat dels seus membres és continuar impulsant la institució i, per aquest motiu, l'any 1996 es va considerar convenient crear una Fundació per derivar-li la gestió de les activitats que realitza l'acadèmia, en el marc de la legislació vigent (Llei 1/1982, de 3 de març de fundacions privades).


Així doncs, la Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears es constitueix amb els objectius següents:


 1. Impulsar la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut.
 2. Impulsar la millora de la docència.
 3. Promoure la formació continuada dels professionals de la salut.
 4. Donar suport a totes les activitats científiques, culturals o d’altra mena que estiguin relacionades amb les ciències de la salut, bé directament o bé mitjançant les societats científiques que integren l’Acadèmia.

Constitució de la Fundació

La Fundació fou constituïda per escriptura autoritzada a Barcelona, el dia 1 de juliol de 1996, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya en data 28 de gener de 1997 amb el número 1038.


Beneficiaris

Els beneficiaris de la Fundació són totes les persones, professionals i estudiants, relacionades amb el camp de les ciències de la salut i entitats vinculades amb la medicina i la sanitat.


Seu de la Fundació

La Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears té la seu a Barcelona, C/Major de Can Caralleu, 1-7 - 08017.


Aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de data 20 de juny de 2017.

Resolució referència: 38247/2017(LMM). Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

Capítol I


Article 1


La FUNDACIÓ PRIVADA ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS (en endavant la Fundació) és una Fundació sense finalitat lucrativa de naturalesa permanent, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar amb les limitacions que li imposin la Llei i els seus Estatuts, i resta subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.


Article 2


La Fundació es constitueix amb l’objecte de promoure i impulsar la recerca i la formació en l’àmbit de les ciències de la salut, per tal de servir la societat radicada en l’àmbit geogràfic d’actuació de l’Associació: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (en endavant l’Acadèmia), tenint en compte sempre el foment de les activitats científiques promogudes per la citada Acadèmia.


A aquests efectes, seran activitats pròpies de la Fundació:


 1. Impulsar la recerca en l’àmbit de les ciències de la salut.
 2. Impulsar la millora de la docència.
 3. cPromoure la formació continuada, especialitzada i acreditada dels professionals de la salut així com altres activitats i serveis per aconseguir la seva constant millora i reconeixements professional i personal, tant a nivell científic, cultural, econòmic com social.
 4. Donar suport a totes aquelles activitats científiques, culturals o d’altra classe que es relacionin amb les ciències de la salut.
  Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
  Per tal de dur a terme aquestes finalitats, la Fundació podrà establir les relacions de reciprocitat i de col·laboració amb totes aquelles entitats que sigui convenient, de dintre i de fora del seu àmbit territorial.
  Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts a la legislació vigent.

Article 3


La Fundació tindrà la seu a Barcelona, realitzant principalment les seves funcions a Catalunya i altres àmbits de parla catalana, podent fins i tot, si el Patronat ho cregués convenient, obrir delegacions a fora del territori català.


El domicili de la Fundació radicarà al carrer Major de Can Caralleu, 1/7, podent el Patronat traslladar-lo mitjançant acord adoptat amb els requisits pertinents i notificant el citat trasllat al Protectorat.


Article 4


Els beneficiaris de la Fundació seran totes aquelles persones, professionals mèdics i altres relacionats amb el camp de les ciències de la salut i entitats vinculades amb la medicina i la sanitat que, en base a les finalitats exposades en l’article 2 dels Estatuts responguin, per les seves característiques, al desenvolupament i l’obtenció dels fins fundacionals.


L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del grup de persones referides al paràgraf anterior, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir, i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.


Article 5


La Fundació es constitueix per temps indefinit. No obstant això, podrà acordar-se la seva extinció en la forma i amb els requisits expressats en el Capítol V.


Article 6


La Fundació gaudeix de personalitat jurídica propia i plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.


La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.


En conseqüència, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar, tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis.


Capítol II


ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ


Article 7


La representació de la Fundació, així com també la seva administració i el seu govern, correspondran al Patronat exclusivament, que és l’òrgan superior de la Fundació


DEL PATRONAT


Article 8


El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques. El Patronat serà compost per un mínim de 7 patrons i un màxim de setze patrons.


Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.


Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.


Seran patrons nats aquells nomenats per raó del seu càrrec; la resta seran elegits per cooptació.


Article 9


El càrrec de Patró, excepció feta dels patrons nats, tindrà una duració de quatre anys, podent ser reelegits indefinidament. El torn de renovació s’establirà per meitats havent de cessar o renovar-se la primera meitat als dos anys, respectivament, per insaculació.


Article 10


El càrrec de Patró serà personalíssim i indelegable. El càrrec serà gratuït i els patrons entraran en funció després d’haver acceptat el càrrec de la forma legalment prevista.


Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.


Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.


Article 11


Seran patrons nats per raó del seu càrrec: el President, 4 Vicepresidents, el Secretari General i el Vicesecretari de la Junta de Govern de l’Acadèmia.


El Patronat de la Fundació podrà designar fins a nou membres més, dels quals els quatre primers hauran de ser forçosament membres de la pròpia Acadèmia.


En el cas que algun dels patrons nats pel fet de ser membres de la Junta de Govern de l’Acadèmia cessin en el seu càrrec d’aquesta, han de cessar també com a Patrons de la Fundació.


En el cas dels quatre patrons nomenats per ser membres de l’Acadèmia hauran de cessar com a patrons si en són baixa.


Article 12


El Patronat fixarà la seva composició ampliant o disminuint el nombre de vocals segons el seu criteri, amb les limitacions establertes en l’article 8 dels presents Estatuts.


La variació en el nombre de membres del Patronat haurà de ser adoptada per majoria simple dels membres del Patronat presents a la reunió.


Article 13


La competència del Patronat s’estendrà a tot allò relacionat amb el govern, la representació i l’administració de la Fundació, sense més excepcions ni limitacions que aquelles que es derivin de la Llei o dels propis Estatuts.


Seran atribucions del Patronat:


 1. Establir l’orientació general de l’activitat de la Fundació dins els objectius estatutaris i l’aprovació d’un pla general i dels plans anuals d’activitats
 2. Aprovar les línies d’investigació, projectes i programes a desenvolupar per la Fundació.
 3. Administrar la Fundació buscant el millor rendiment dels mitjans econòmics que posseeix.
 4. Ostentar la representació de la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes, davant de tercers, atorgant a aquest efecte els poders que estimi necessaris.
 5. Adquirir béns o drets per a la Fundació i efectuar tota classe d’actes, contractes d’adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns mobles i immobles, inclosos els relatius a constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d’hipoteques, redempció, alliberament de drets reals o altres càrregues, i d’altres actes de rigorós domini.
 6. Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altres productes o beneficis dels béns que integren el patrimoni de la Fundació.
 7. Efectuar tots els pagaments necessaris, inclosos els dels dividends passius, i les despeses precises per recaptar i protegir els fons amb què compti en cada moment la Fundació; alienar béns per subhasta o sense ella, segons ho requereixin les lleis.
 8. Exercir directament o mitjançant els representants que designi, els drets de caràcter polític o econòmic que correspondran a la Fundació, com a titular d’accions i altres valors mobiliaris de la seva pertinença; i, en aquest sentit, concórrer, deliberar i votar, tal com s’escaigui, en les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions, Comunitats i altres organismes de les respectives companyies o entitats emissores, exercint totes les facultats jurídiques atribuïdes al referit titular, concertant, atorgant i subscrivint els actes, contractes, convenis, proposicions i documents que jutgi pertinents.
 9. Efectuar obres, construir els edificis que estimi convenient per fins propis de la Fundació, decidint per si mateix sobre la forma adequada i sobre els subministraments de tota classe, qualsevol que sigui la seva qualitat o importància, podent, amb absoluta llibertat, utilitzar el procediment que estimi convenient, tant el d’adquisició com el de subhasta o concurs, sense necessitat de cap autorització.
 10. Aprovar l’establiment de premis o ajuts a investigacions, l’edició i la publicació d’obres i butlletins i mitjans d’ensenyament i instrucció, així com també els plans de treball i els reglaments de règim interior.
 11. Nomenar el personal al servei de la Fundació, establir funcions i remuneracions.
 12. Vetllar perquè la Fundació compleixi les Lleis i Disposicions reguladores de les Fundacions.
 13. Col·laborar amb altres fundacions i amb qualsevol institució que s’ocupi d’activitats similars a les de la Fundació.
 14. Totes aquelles altres no atribuïdes expressament a altres òrgans.

No obstant allò establert en els apartats anteriors, el Patronat necessitarà autorització prèvia i expressa del Protectorat en els supòsits legalment previstos.


Article 14


El Patronat està obligat a:


 1. Conservar íntegrament la dotació fundacional en el seu conjunt.
 2. Fer complir estrictament els fins fundacionals d’acord amb allò establert en els Estatuts de la Fundació.
 3. Conservar els béns i drets que integren el patrimoni fundacional, mantenint plenament la seva productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.
 4. Anualment, fer l’inventari i formular els comptes anuals de l’exercici, tancat a 31 de desembre, de manera que expressin d’una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d’acord amb el que estableix la llei.
 5. Portar els registres i comprovants de comptabilitat necessaris per garantir la veracitat dels documents abans citats, concordant en tot cas a les normes de comptabilitat aplicables i a les exigències de la normativa fiscal, tot allò d’acord amb el volum del seu patrimoni i de la naturalesa de les activitats en cada moment.
 6. Sol·licitar l’autorització del Protectorat en els supòsits legalment previstos.

Article 15


15.1.-   El càrrec de Patró serà gratuït, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.


15.2.- Els membres del Patronat seran:


 1. El President de l’Acadèmia qui n’ostentarà la presidència.
 2. El Vicepresident primer per Catalunya de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la Vicepresidència primera.
 3. El Vicepresident primer per Balears de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la vicepresidència segona.
 4. El Vicepresident segon de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la vicepresidència tercera.
 5. El Vicepresident tercer de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la vicepresidència quarta.
 6. El Secretari General, qui n’ostentarà la Secretaria.
 7. El Vicesecretari, qui n’ostentarà la Vicesecretaria.
 8. Fins a nou membres més elegits pel Patronat de la Fundació, dels quals els quatre primers, hauran de formar part obligatòriament de l’Acadèmia.

Article 16


El Patronat es reunirà almenys una vegada a l’any, obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior, i podrà ser convocat pel seu President sempre que ho estimi oportú o quan ho sol·licitin una quarta part dels seus membres; aquesta sol·licitud s’ha d’adreçar al president o a la persona legitimada per a fer la convocatòria i ha d’incloure els assumptes que s’hagin de tractar; la reunió, en aquest cas, s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.


El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos s'ha de garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.


Les reunions restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin personalment o per representació, en els casos previstos en la Llei, la meitat més un dels seus membres; i en segona convocatòria, és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.


Les convocatòries es cursaran pel president quinze dies abans, almenys, a aquell en què hagi de celebrar-se la reunió i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar a la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.


Els acords es prendran per majoria de la meitat més un de vots presents excepte en aquells casos en què, per expressa imposició de la Llei o dels presents Estatuts requereixin l’aprovació d’una majoria qualificada. Cada patró tindrà dret a un vot, dirimint-se en cas d’empat pel vot de qualitat del President.


Les actes de les reunions s’han d’aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la següent. Han d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, intervencions que s'ha sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.


Els acords establerts en les reunions del Patronat tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.


La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que s'hagin aprovat pel Patronat.


Article 17


Els patrons cessen en el seu càrrec per les causes següents:


 1. Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
 2. Incapacitat o inhabilitació.
 3. Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
 4. Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
 5. Renúncia notificada al Patronat.
 6. Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
 7. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.


Article 18


El Patronat podrà delegar les seves facultats, bé de forma general o especial, en delegats o apoderats, els quals podran ser membres del propi Patronat o ser-ne aliens, amb les excepcions establertes en l’article 18è


En cas de delegar les seves funcions en diferents apoderats haurà d’especificar-se en el nomenament el caràcter solidari o mancomunat amb què exerceixen les seves funcions, així com els de la seva responsabilitat.


L’acord pel nomenament i la renovació d’un apoderat general haurà de ser pres per la majoria de dos terços.


El càrrec d’apoderat podrà ser remunerat. L’apoderat o apoderats que es nomenin pel Patronat i que no siguin membres d’aquest òrgan, assistiran a les seves reunions amb veu però sense vot. En relació al nomenament d’apoderats i a la seva remuneració, s’haurà de complir en qualsevol cas allò previst als articles 332-2 i 332-10 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.


Article 19


No es podrà delegar ni apoderar la facultat d’acordar els actes establerts a l’article 332-1.3 de la referida Llei 4/2008.


CAPITOL III


PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ


Article 20


El patrimoni autònom de la Fundació restarà vinculat al compliment de les finalitats fundacionals.


L’esmentat patrimoni es compondrà de:


 1. El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta Fundacional, que ascendeix a 30.050,61 euros.
 2. Totes aquelles altres aportacions, subvencions, béns i drets, que accepti i percebi la Fundació amb aquest caràcter, a fi d’incrementar el capital fundacional, bé procedents de les institucions i entitats representades al Patronat, bé procedents d’altres entitats públiques o privades i de particulars
 3. Tots els fruits, rendes i productes, i d’altres béns incorporats al patrimoni autònom de la Fundació per qualsevol títol i concepte.
 4. Qualsevol altre que pugui correspondre a la Fundació d’acord amb les Lleis.

Article 21


Els béns fructífers que integren el patrimoni de la Fundació solament podran ser alienats per reinvertir el preu que s’obtingui en l’adquisició d’altres béns fructífers, que restaran subrogats al lloc dels alienats.


Article 22


Els béns que constitueixen la dotació de la Fundació podran ser destinats amb caràcter permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals en forma d’immobles, instal·lacions o béns de naturalesa moble, adequada per aquest compliment. Aquests béns solament podran ser alienats a títol onerós, en la forma prevista legalment.


Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raos que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.


Article 23


La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.


Article 24


Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o dministració extraordinària en els casos següents:


 1. Si el donant ho ha exigit expressament
 2. Si ho estableix una disposició estatuària
 3. Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics

Article 25


Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a acceptar i renunciar a herències, llegats i donacions no oneroses, s’exigirà el vot favorable de la meitat més un dels membres integrants del Patronat i el compliment dels requisits legals aplicables.


Article 26


El Patronat vetllarà per la conservació de la dotació, així com de la plena productivitat d’aquesta segons els seus propis criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques del moment i la legislació vigent.


Article 27


La Fundació podrà en tot moment i sempre que ho cregui oportú, efectuar les modificacions, transformacions o conversions que estimi convenients en les inversions del capital fundacional amb el fi d’evitar que aquest, fins i tot mantenint el seu valor, redueixi el seu valor efectiu o poder adquisitiu, no tenint per això més limitacions que les establertes en els presents Estatuts i les derivades de la Llei.


Article 28


Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.


Article 29


L’exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l’any natural. El Patronat de la Fundació, amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals.


Els comptes anuals han d’ésser aprovats pel patronat dins dels sis mesos següents a la data del tancament de l’exercici i signats pel Secretari amb el vistiplau del President.


La presentació dels comptes al Protectorat s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació.


La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.


Article 30


Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:


 1. El balanç de situació
 2. El compte de resultats
 3. El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net
 4. El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu
 5. La memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Article 31


La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria de comptes anuals.


Article 32


El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disoisi l'autoritat reguladora.


Article 33


Els comptes anuals s'han de sotmetre a una uditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes. Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes si una tercera part dels patrons demana una auditoria per raons justificades, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de tres mesos a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat per aquesta finalita, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el codi Civil de Catalunya.


Article 34


Els recursos anuals propis estaran integrats per:


 1. Les rendes que produeixi l’actiu.
 2. Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
 3. Les aportacions, subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat i que, per tant, no hagin de ser incorporades al capital fundacional.
 4. Les prestacions de serveis i les entregues de béns accessòries a les mateixes efectuades directament als beneficiaris de la Fundació, les quals persegueixen la consecució de les finalitats fundacionals. L’import a percebre per aquests conceptes serà fixat anualment pel Patronat de la Fundació.
 5. Les aportacions periòdiques rebudes per col·laboradors de la Fundació, i dels socis de l’Acadèmia.

Article 35


La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos. L'aplicació d'almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.


Si la Fundació rep béns i drets sense especificar la destinació, el Patronat ha de decidir si s'han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.


Article 36


Tots els socis de l’Acadèmia tindran el caràcter de col·laboradors de la Fundació i, en aquest sentit, contribuiran amb aquesta mitjançant el pagament d’aportacions econòmiques periòdiques previstes en aquests Estatuts i aprovades d’acord amb ells.


Per determinar i modificar les aportacions serà necessari l’acord del Patronat amb la majoria indicada en l’article 16 d’aquests Estatuts, a proposta de la Junta de Govern de l’Acadèmia


Les aportacions s’actualitzaran a principi de cada any, segons l’increment de preus al consum de Catalunya.


El pagament d’aquestes quotes o aportacions econòmiques periòdiques no donarà dret als socis de l’Acadèmia a gaudir de les prestacions de la Fundació en condicions més favorables que els altres beneficiaris.


Les esmentades aportacions econòmiques dels socis de l’Acadèmia que, d’acord amb l’article 3r dels seus Estatuts, és formada per: a) Socis Numeraris, b) Socis Adjunts, c) Socis Agregats; d) Socis Adherits; e) Socis Corresponents, f) Socis de Mèrit, i g) Socis d’Honor, seran les següents:


Els Socis Adjunts pagaran la meitat de l’aportació dels Socis Numeraris.


Els Socis Agregats faran una aportació anual que correspongui al 25% de la quota dels Socis Numeraris.


Els Socis Agregats que en acabar els seus estudis passin a Socis Numeraris o Adjunts pagaran els primers dos anys d’acabats els estudis el 25% de l’aportació abonada pels Socis Numeraris; els dos següents, el 50%.


Els nous Socis Numeraris que no hagin estat prèviament Socis Agregats, pagaran el 50% de la quota els anys que duri la seva especialització, després de l’obtenció de la seva titulació.


Els Socis Adherits pagaran un terç de l’aportació dels Socis Numeraris.


Els Socis Corresponents abonaran la meitat de l’aportació dels Socis Numeraris, Adjunts o Adherits segons la seva categoria.


Estaran exempts de pagament de l’aportació els Socis d’Honor i els Socis de Mèrit. També els socis que reuneixin la condició de:


 1. Més de 65 anys d’edat que tinguin una activitat acadèmica de més de 30 anys i que ho sol.licitin expressament, prèvia aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.

El Patronat decidirà la reducció o exempció de quotes en els casos particulars que consideri oportuns, a proposta de la Junta de Govern de l’Acadèmia


Article 37


Seran Membres Protectors aquelles persones o entitats que afavoreixin o hagin afavorit la Fundació mitjançant donacions, llegats, institució hereditària, cessions o qualsevol acte de liberalitat o servei, la importància de les quals motivi, a criteri del Patronat, que se’ls atorgui aquell títol.


Seran Membres d’Honor aquelles personalitats que tinguin uns mereixements que les facin creditores d’aquella condició a criteri del Patronat.


El Patronat podrà acordar la creació i el règim de funcionament d’un Comitè d’Honor que serà integrat pels Membres d’Honor i Protectors que en el seu moment determini aquell Patronat.


Article 38


Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.


Article 39


La fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.


La fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.


En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.


Capítol IV


REGULACIÓ D'ALTRES ÒRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS.


Article 40 El director o directora general


El Patronat pot nomenar un director, directora o gerent que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.


El càrrec de director/a o gerent és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.


Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.


Capítol V


Article 41


Per modificar aquests Estatuts es necessitarà l’acord del Patronat pres pel vot favorable de la meitat més un dels seus membres, així com el compliment de la resta de requisits legalment exigits.


Article 42


La Fundació es dissoldrà per les causes legalment previstes, mitjançant, en el seu cas, acord motivat del Patronat pel vot favorable de la meitat més un dels Patrons, ratificat pel Protectorat.


La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.


L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.


Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en el paràgraf anterior.


Article 42


Fem constar que els presents Estatuts contenen les modificacions aprovades a la reunió del Patronat de data 20 de juny de 2017.


Dr. Àlvar Net Castel,
President de la Fundació.
Dr. Salvador Navarro,
Secretari de la Fundació.


Núm. 1.038 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

 

Missió:

L'Acadèmia és la comunitat científica de professionals de la salut més gran i una de les més antigues de Catalunya.


El seu objectiu és treballar en col·laboració amb altres institucions relacionades amb les Ciències de la Salut d’arreu del món, per liderar la formació continuada de postgrau i d’especialització de qualitat, ésser un gresol pel coneixement científic i la innovació en salut al servei de les persones i l'àgora del debat científic-mèdic dels professionals de la salut. Com a institució independent i lliure, que en el decurs de la seva història ha estat compromesa amb la llengua i el patrimoni cultural i científic català, també és un agent essencial en el desenvolupament de les estratègies per a la  millora continuada dels serveis de salut.Visió:

Ésser el referent principal, pels nostres socis i per la societat civil, en la formació continuada de postgrau i d’especialització amb acreditació de qualitat en les Ciències de la Salut.


Liderar el desenvolupament d'un model formatiu diferenciat, basat en la innovació, la tecnologia i l’acreditació, tot liderant i potenciant el coneixement transversal, sota els criteris de multidisciplinarietat, transversalitat, multiprofessionalitat i excel·lència.


Ésser la principal tribuna de debat interdisciplinari en la qual els únics eixos de referència siguin l’evidència científica, la independència, la pràctica clínica de qualitat i la sostenibilitat del sistema.


Convertir-se en referent científic en salut per al desenvolupament de polítiques sanitàries de millora dels serveis assistencials per part de les institucions públiques, amb la participació i la complicitat de la societat civil.Valors:

Innovació, creativitat i dinamisme concebuts com una actitud per a la recerca constant del coneixement i per un esperit permanent d’observació i crítica constructiva de la realitat.


Excel·lència, entesa com el repte constant per assolir els màxims estàndards de qualitat en el servei que prestem a tots els nostres grups d’interès.


Conducta ètica entesa com la pràctica i la difusió permanent de valors com l’honestedat, la lleialtat, la integritat, la independència, la coherència i el rigor científic.


Treball en equip, com a valor fonamental per assolir els objectius de l’organització, actuant amb compromís, respecte, ajuda mútua, el treball en xarxa i la transparència per assolir un lideratge col·lectiu amb unió de fortaleses i competències. Transversalitat, interdisciplinarietat i multiprofessionalitat.


Responsabilitat social i ambiental, buscant la sostenibilitat de les nostres activitats formatives a partir d’un impacte positiu al benestar de la societat civil i de respecte al medi ambient, actuant amb responsabilitat i austeritat, pensant en les generacions futures.


Lideratge, mantenint el compromís de seguir liderant la transformació del coneixement de la formació continuada de postgrau i d’especialització, acreditada i de qualitat, en Ciències de la Salut a llarg termini, ajudant i facilitant la creació de valor en totes les activitats que realitzen les Filials i Societats Científiques.


Incorporem els valors de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Declaració d’Igualtat de gènere i els principis fonamentals de la Bioètica, en especial èmfasi en tot allò relacionat en la seguretat del pacient.


Els membres del Patronat de la Fundació seran:

 1. El President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que s'encarregarà de la presidència.
 2. El Vicepresident primer per Catalunya de l'Acadèmia, que s'encarregarà de la Vicepresidència primera.
 3. El Vicepresident primer per Balears de l'Acadèmia, que s'encarregarà de la Vicepresidència segona.
 4. El Vicepresident segon de l'Acadèmia, que s'encarregarà de la Vicepresidència tercera.
 5. El Vicepresident tercer de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la Vicepresidencia quarta.
 6. El Secretari General, que s'encarregarà de la Secretaria.
 7. El Vicesecretari, que s'encarregarà de la Vicesecretaria.
 8. Fins a nou membres més elegits per la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, quatre dels quals hauran de formar part obligatòriament de l'entitat.

Els Membres Patrons són:

Presidència: Joan Sala Pedrós
Vicepresidència primera: Maria Antònia Mangues Bafalluy
Vicepresidència segona: Jordi Reina Prieto
Vicepresidència tercera: Montserrat Esquerda Areste
Vicepresidència quarta: Maria Dolors Sintes Matheu
Secretaria general: Salvador Navarro Soto
Vicesecretaria: Juan José Montero Aliá
Vocalies Acadèmia: Montserrat Antonín Martín
Maria Elena Carreras Moratonas
Vocalies externes: Lluis Esteve Balagué
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Montserrat Gironès Saderra
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
Carlos Ramón Plata Salamán
Esteve Pharmaceuticals, S.A
Joan Uriach Torelló
Grupo Uriach
Xavier Comerma Carbonell
Banc Sabadell

Secretaria

Major de Can Caralleu 1-7 (08017) Barcelona
[email protected]
Tel: 93.203.10.50
Fax: 93.203.14.85


Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores, i de dilluns a dijous de 16:00 a 20:00 hores.


Avís important:

Atesa la situació de pandèmia, d’acord amb les últimes recomanacions dels departament de Salut i per contribuir a la disminució de la mobilitat, l’Acadèmia treballarà a distància del 7 al 17 de gener. Durant aquests dies la seu de Can Caralleu no estarà oberta al públic.


Organització administrativa de la Fundació

Gerència
Mercè Balcells 93.203.29.03 [email protected]
Secretaria de Juntes i Activitats Institucionals
  Odina Macias 93.203.10.53 [email protected]
  Josep A.Pérez 93.203.09.25 [email protected]
  Anna Temprado 93.203.06.90 [email protected]
Organització Activitats
  Enric Clarella 93.203.07.16 [email protected]
  Julián Prieto 93.203.08.87 [email protected]
 Ariadna Clivillé 93.203.07.56 [email protected]
  Jorgina Fabré 93.203.23.31 [email protected]
  Marta Gratacós 93.203.07.31 [email protected]
  Ivan Hidalgo 93.855.54.92 [email protected]
  Carme Nicolás 93.203.27.65 [email protected]
  Xavier Nieves 93.203.13.18 [email protected]
 Maite Sanz 93.203.27.97 [email protected]
  Jaume Solé 93.203.11.42 [email protected]
Recepció Activitats
  Niccoló Pepi 93.203.24.72 [email protected]
  Pol Valls 93.203.18.01 [email protected]
  Ivan Vieco 93.203.24.75 [email protected]
Telemàtica
Natàlia Corominas 93.203.28.46 [email protected]
  Daniel Prieto 93.203.28.42 [email protected]
  Oscar Corcuera 93.203.28.41 [email protected]
  Gerard Funes 93.203.15.38 [email protected]
  Ricard Sànchez 93.203.28.76 [email protected]
  Òscar Viguín 93.203.27.68 [email protected]
Administració i RRHH
Jordi Mora 93.203.15.67 [email protected]
  Eva M.ª Mach 93.203.16.40 [email protected]
  Iolanda Bosch 93.203.17.44 [email protected]
  Oriol Corominas 93.203.17.04 [email protected]
  Anna Jordà 93.203.10.50 [email protected]
  Alfonso Lavado 93.203.16.76 [email protected]
  Ignasi De Quinto 93.203.11.08 [email protected]
  Cristina Rey 93.203.25.34 [email protected]
  Fina Rosado 93.203.17.44 [email protected]
  M.ª Teresa Vicetto 93.203.16.53 [email protected]
  Imma Jubert
Secretaria Filial Anoia
60.994.49.14 [email protected]
  Xavier Forteza
Secretaria Filial Balears
97.171.78.31 [email protected]
  Núria Pascual
Secretaria Filial Girona
97.221.13.53 [email protected]
  Josep Bellatriu
Secretaria Filial Maresme
93.741.77.01 [email protected]
  Marc Fuentes
Secretaria Filial d'Osona
93.886.03.07 [email protected]
  Maria del Mar Orellana
Secretaria Filial Tarragona
692.661.522 [email protected]
  Richard Peiró
Secretaria Filial Tortosa
97.750.03.93 [email protected]
  Eva Palacios
Secretaria Filial Vallès Occ.
93.748.43.98 [email protected]
  Hassan El Ghrari Benchouirfa
Secretaria Filial Vallès Ori.
69.698.88.22 [email protected]
Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut
Blanca Condomines 93.203.11.32 [email protected]
Mar Salas 93.203.24.36 [email protected]
Mayra Álvarez 93.203.07.92 [email protected]