Estatuts

ACADÈMIA MÈDICA BALEAR

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR


Aprovat a la Junta de Govern de 4 d'octubre de 1995

Ratificat per l'Assemblea General el 29 de novembre de 1995

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE L'ACADÈMIA MÈDICA BALEAR

CONSIDERACIONS PRELIMINARS

 

 • Art. 1. L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears (ACMCB) a les Illes Balears s'anomena Acadèmia Mèdica Balear (AMB) (art. 43 dels Estatuts de l'ACMCB).
 • Art. 2. El Reglament de règim interior de l'AMB estableix les normes que regulen el funcionament de l'AMB, així com els drets i deures dels seus membres.
 • Art. 3. El contingut d'aquest Reglament ha de subordinar-se als Estatuts Generals de l'ACMBC actualment vigents. Per a qualsevol qüestió no prevista en el present Reglament, l'AMB es regirà per aquests Estatuts.
 • Art. 4. Aquest Reglament substitueix l'anterior Reglament de Règim Interior, i ha de ser aprovat per l'Assemblea General. La Junta de Govern està obligada a fer-lo públic a tots els membres de l'AMB.

 

MEMBRES DE L'AMB

 

 • Art. 5. L'AMB està formada per a) membres numeraris, b) membres corresponents, c) membres agregats, d) membres adjunts i e) membres de mèrit.
  1. a) Membres numeraris: persones amb un títol universitari superior que tingui relació amb les ciències de la salut.
  2. b) Membres corresponents: persones amb un títol universitari superior relacionat amb les ciències de la salut i que no resideixin a les Balears ni a Catalunya.
  3. c) Membres agregats: estudiants universitaris que cursin ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut.
  4. d) Membres adjunts: aquells que posseeixin el títol d'una escola universitària o el seu equivalent, relacionat amb les ciències de la salut.
  5. e) Membres emèrit: numeraris o altres professionals de les ciències de la salut que siguin creditors d'aquesta distinció.
 • Art. 6. Tots els membres de l'AMB poden participar en la gestió de l'AMB i per això tenen dret a reunir-se, a utilitzar tots els mitjans de què disposa l'AMB i a assistir a tots els actes que organitzi. D'altra banda, estan obligats a complir els acords de la Junta de Govern i de l'Assemblea General.
 • Art. 7. Qualsevol membre podrà apel·lar contra les decisions de la Junta de Govern a l'Assemblea General.
 • Art. 8. Per donar-se d'alta a l'AMB s'haurà d'omplir el document que la Secretaria facilitarà a aquest efecte.
 • Art. 9. Els membres de l'AMB podran pertànyer a un màxim de cinc seccions especialitzades.

 

ADMINISTRACIÓ I GOVERN

 

 • Art. 10. L'AMB s'estructura en una Junta de Govern i una Assemblea General.
 • Art. 11. La Junta de Govern de l'AMB serà formada pels membres següents: un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer, un bibliotecari i, com a vocals, tots els presidents de les seccions especialitzades i societats adherides.
 • Art. 12. Els presidents de l'AMB de Menorca i Eivissa seran membres nats de la Junta de Govern.
 • Art. 13. Les atribucions del president són:
  • Convocar, per mediació del secretari, presidir i dirigir les assemblees i les juntes de govern.
  • Representar la Junta de Govern en les relacions exteriors de l'Acadèmia.
  • Signar actes, certificats de Secretaria, correspondència d'ofici i els documents que la Junta de Govern cregui necessaris.
  • Prendre decisions ell sol en casos d'urgència, dels quals donarà compte a la Junta de Govern a la primera sessió que se celebri.
 • Art. 14. La funció del vicepresident serà substituir el president en la seva absència i ajudar-lo en tot el que el president li encarregui.
 • Art. 15. El secretari estarà encarregat de:
  • Donar compte al president de totes les qüestions que hagin de ser tractades a les reunions de les assemblees i la Junta de Govern.
  • Autoritzar, amb la seva signatura, acords, informes, títols, nomenaments, certificats, actes, correspondència d'ofici i altres documents expedits en nom de l'AMB.
  • Ser secretari de la Junta de Govern i de les assemblees.
  • Dur el registre de la correspondència i el dels membres de l'AMB, amb les seves dades personals i professionals i les seccions a què pertanyen, així com el dels membres de cada secció.
  • Convocar les reunions ordenades per la Presidència.
  • Redactar al final de cada curs una memòria, de la qual, després de ser aprovada per la Junta de Govern, es presentarà un extracte a l'Assemblea General Ordinària. Aquesta memòria inclourà les qüestions que marquen els Estatuts de l'ACMCB.
  • Representarà ordinàriament la Junta de Govern en les relacions laborals amb els empleats.
  • Coordinarà l'elaboració del programa d'activitats anual de l'AMB.
  • Vetllarà perquè tots els membres de l'AMB actuïn d'acord amb els Estatuts de l'AMB i el present Reglament de règim interior de l'AMB.
 • Art. 16. El tresorer vetllarà per la recaptació i la custòdia del numerari de l'AMB. Es farà càrrec de satisfer els comptes aprovats per la Junta de Govern i que li siguin presentats amb la signatura del president o del secretari.
  Cada final d'exercici econòmic presentarà, a la Junta de Govern, un estat general de comptes, acompanyat dels documents justificatius i, una vegada aprovat, presentarà aquesta memòria econòmica a l'Assemblea General Ordinària.
  Tots els documents acreditatius del moviment econòmic els conservarà en un arxiu i estaran a la disposició dels membres que vulguin examinar-los.
 • Art. 17. El bibliotecari estarà encarregat de:
  • Ordenar, custodiar i fer un bon ús de la Biblioteca.
  • Comprar llibres, revistes i fascicles i altre material de documentació.
  • Juntament amb el president, discutir els convenis de col·laboració científica amb universitats i altres institucions.
  • Col·laborar amb el secretari i substituir-lo en cas d'absència.
 • Art. 18. Tots els càrrecs de la Junta de Govern tindran una durada de quatre anys. Només és possible una sola reelecció consecutiva per a un mateix càrrec.
 • Art. 19. Per preservar la independència de l'AMB i el seu caràcter exclusivament científic és convenient que els membres de la Junta de Govern no ocupin càrrecs d'especial significança a col·legis professionals ni partits polítics.
 • Art. 20. La Junta Permanent de l'AMB serà composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i el bibliotecari. Es reunirà amb periodicitat mensual, per tractar totes les qüestions urgents relatives al funcionament de l'AMB. Les decisions que es prenguin hauran de ser referendades per la Junta de Govern.
 • Art. 21. La meitat dels càrrecs de la Junta Permanent seran renovats cada dos anys: el president es renovarà juntament amb el bibliotecari, i el vicepresident, amb el secretari i el tresorer.
 • Art. 22. L'AMB distribuirà els seus recursos econòmics entre les distintes seccions especialitzades, tenint en compte el nombre de membres de la secció, activitats que ha de desenvolupar i altres qüestions, segons el criteri de la Junta de Govern.
 • Art. 23. La Junta de Govern es reunirà com a mínim amb periodicitat trimestral. Les seves decisions són vinculants per a tots els membres de l'AMB.

 

MECANISME ELECTORAL

 

 • Art. 24. Les eleccions als càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i bibliotecari es faran coincidir amb una assemblea general.
 • Art. 25. La convocatòria d'eleccions es farà 45 dies abans de l'assemblea general.
 • Art. 26. La Junta de Govern designarà una Comissió Electoral formada per cinc membres numeraris que tindran cura de tot el procés electoral. Aquesta Comissió continuarà amb les seves funcions fins a 30 dies després de l'assemblea general.
 • Art. 27. A partir de la convocatòria electoral, transcorreran 20 dies naturals per a la presentació de candidats, i cada candidat ha d'especificar el càrrec per al qual es presenta. Es podran presentar candidatures conjuntes a tots els càrrecs elegibles.
 • Art. 28. Transcorreguts 3 dies, les candidatures seran publicades i proclamades en el tauló d'anuncis de l'AMB, i s'habilitaran 5 dies per posar-hi recursos en contra.
 • Art. 29. Cada candidatura podrà enviar una carta a tots els membres de l'AMB, i l'Acadèmia es farà càrrec d'aquesta tramesa. S'enviarà amb sobres sense l'anagrama de l'AMB per diferenciar aquesta tramesa de les oficials de l'AMB.
 • Art. 30. Podran ser candidats i electors tots els membres numeraris amb més d'un any d'antiguitat. S'acceptaran els vots emesos per correu i rebuts per la Comissió Electoral abans de començar el recompte dels vots, però no s'acceptaran els vots delegats

 

ASSEMBLEA GENERAL

 

 • Art. 31. Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries. Tots els membres de l'Acadèmia tindran dret a assistir-hi amb veu; només tindran dret de vot els membres numeraris, i aquest vot no podrà delegar-se.
 • Art. 32. Les assemblees generals seran convocades amb un temps mínim de 10 dies d'antelació, mitjançant convocatòria escrita a tots els membres de l'AMB, en la qual constarà l'ordre del dia determinat per la Junta de Govern. No es podran tractar altres assumptes que no figurin prèviament a l'ordre del dia.
 • Art. 33. L'assemblea general ordinària es convocarà una vegada a l'any. Es llegirà primerament l'acta de l'assemblea anterior i, a continuació, la memòria de Secretaria i la de Tresoreria.
 • Art. 34. Les assemblees generals extraordinàries es convocaran per iniciativa de la Junta de Govern i quan ho sol·liciti un nombre de membres superior al 15% del total dels de Mallorca, un 15% dels de Menorca o un 15% dels d'Eivissa. L'assemblea s'ha de convocar abans dels 30 dies hàbils següents a la data de sol·licitud.

 

SECCIONS ESPECIALITZADES

 

 • Art. 35. L'AMB, mitjançant la Junta de Govern, podrà crear les seccions especialitzades, relacionades amb les ciències de la salut, que cregui convenient. Ho podrà fer a iniciativa pròpia o a petició, per escrit, d'un mínim de quinze membres numeraris, la majoria dels quals hauran d'estar íntimament relacionats amb la denominació de la nova secció.
 • Art. 36. Si la Junta de Govern ho considera oportú, la secció quedarà constituïda a títol provisional per un any, durant el qual es regirà per una Comissió Gestora, nomenada per la Junta de Govern a petició dels sol·licitants, amb un portaveu, el qual assistirà a les juntes de govern amb veu i sense vot.
 • Art. 37. Passat un any del nomenament de la Comissió Gestora, la Junta de Govern considerarà si és oportuna o no la constitució definitiva de la secció. En cas afirmatiu, en el termini màxim d'un mes, es convocarà l'elecció a president de la secció. Mentrestant, la Comissió Gestora continuarà amb les seves funcions.
 • Art. 38. Les seccions especialitzades seran representades per un president, el qual formarà part de la Junta de Govern.
 • Art. 39. El president de la secció serà elegit cada quatre anys per votació secreta no delegada, amb el mecanisme següent:
 • El president de la secció, en acabar el mandat, convocarà una junta general extraordinària de la secció. En l'ordre del dia hi inclourà l'elecció de president i demanarà que es presentin tots aquells que vulguin optar al càrrec.
 • Si només se n'hi presenta un, serà nomenat automàticament. Si són més d'un, el president convocarà una nova junta, en el termini màxim d'un mes, per dur a terme l'elecció definitiva. Mentrestant, continuarà en el càrrec de president en funcions. Acabat el procés, comunicarà a la Junta de Govern el resultat d'aquesta elecció.
 • En el cas que el president de la secció no convocàs aquesta elecció, en un termini de temps raonable, a criteri de la Junta de Govern, aquesta ho podrà fer directament per tal de facilitar la continuïtat de la secció.
 • Art. 40. Només podran ser candidats i electors al càrrec de president de la secció els membres numeraris amb un mínim d'un any a la secció.
 • Per ser president d'una secció s'haurà de tenir obligatòriament una titulació o exercir una professió que estiguin íntimament relacionades amb la denominació de la secció.
 • Art. 41. El president de la secció podrà nomenar un secretari, que el podrà substituir a la Junta de Govern quan ell no pugui assistir-hi.
 • Art. 42. El president de la secció serà responsable de totes les qüestions relacionades amb les activitats que realitzi la secció.
 • Art.43. La Junta de Govern podrà decidir donar de baixa una secció especialitzada quan es doni una de les situacions següents:
  • Més de dos anys sense realitzar cap activitat científica.
  • Impossibilitat de nomenar president de la secció.
  • En aquest cas, la Junta de Govern comunicarà, per escrit, la seva decisió als membres de l'extinta secció, per tal que puguin adscriure's a un altra de les seccions de l'AMB.
 • Art. 44. Els membres adjunts podran crear una secció especialitzada, tal i com preveuen els Estatuts de l'ACMCB.

 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I CULTURALS

 

 • Art. 45. L'AMB podrà dur a terme activitats científiques i culturals per iniciativa de la Junta de Govern o de les seccions especialitzades o societats adherides.

  La Junta de Govern podrà no autoritzar aquelles activitats que, segons el seu parer, no s'atinguin a l'esperit de l'article 2n dels Estatuts de l'ACMCB o incompleixin algun apartat d'aquests Estatuts o del present Reglament.
 • Art. 46. Les activitats de l'AMB es regiran pel Reglament per a les activitats de l'Acadèmia Mèdica Balear de l'annex I, aprovat en la Junta de Govern de 4 d'octubre de 1994.
 • Art. 47. El president de la secció especialitzada convocarà junta general ordinària de la secció entre els mesos de maig i setembre de cada any. En aquesta s'haurà de decidir el programa bàsic d'activitats de la secció per al curs acadèmic següent.

  El president haurà de comunicar aquest programa, o almanco el del primer trimestre, al secretari de l'AMB, abans del 15 de setembre, per tal de poder coordinar les activitats de les diferents seccions.
 • Art. 48. Un cop acabats els cursos, el president de la secció farà entrega a la Secretaria d'una llista d'assistents. D'aquesta manera es podrà dur un registre oficial.
 • Art. 49. La sessió inaugural del curs acadèmic se celebrarà durant el primer trimestre del curs.

  Les seccions especialitzades iniciaran les activitats a partir de dia primer d'octubre.
 • Art. 50. L'AMB podrà editar qualsevol publicació, periòdica o no, amb el contingut que la Junta de Govern cregui convenient.
 • Art. 51. L'AMB podrà signar convenis de col·laboració científica amb universitats i altres institucions.